ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ/ประกาศด้านการบริหารงานวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551
จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายการวิจัย ตามข้อ 14 ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ ตามข้อ 14 ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2565