คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ/ประกาศด้านการบริหารงานวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง (ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 (ลว. 14 มิถุนายน 2539)
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้านการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งคลัง พ.ศ.2556
จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2550