ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอโครงการประกอบการขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย-ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ update 2566
แบบเสนอโครงการประกอบการขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย-ส่วนที่ 2 ผลงานของสมาชิกกลุ่ม update 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567