ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย/ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ชุดโครงการ/โครงการเดี่ยว)   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ...............
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566 งวด 3 กันเงิน 66
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวด 2,3 กันเงิน 66
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบ 2567
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบ 2567