ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัย/ชุดโครงการนวัตกรรม   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ ........
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ ........
ขออนุมัติส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ...............
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566