ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มขอข้อมูลวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการบริการวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลงานตีพิมพ์ การใช้ประโยชน์ การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ และโครงการวิจัยนอกงบประมาณ