ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge)   | ค้นหาเอกสาร
ตัวอย่างใบเสร็จ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขออนุมัติรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge) ในฐาน SCOPUS ประจำปีงบประมาณ 2567
ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge) ในฐาน SCOPUS ประจำปีงบประมาณ 2567
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร