ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge) // ปิดแล้ว   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอน
ตัวอย่างใบเสร็จ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขออนุมัติรับทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ประจำปีงบประมาณ 2566
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร