คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอน
ตัวอย่างใบเสร็จ
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขออนุมัติรับทุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร