คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินวิจัย (ปรับปรุง เมษายน 2555)
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ ........
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบัน ปีงบ 2564
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ ........