ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินวิจัย (ปรับปรุง เมษายน 2555)
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ ........
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบัน ปีงบ 2567
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 กันเงิน 66
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 กันเงิน 66