ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ ........
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ ........
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2567
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2566 งวด 3 กันเงินเหลื่อมปี 2566