ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Proceedings_UBRC16th:Poster_Presentation

ปกรวม Proceedings: Poster Presentation  I ปกหน้าปกหลัง

สารบัญ

ภาคผนวก
กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

บทความ (ค้นหาบทความ/ผู้แต่ง กด Ctrl+f)

การจำแนกสบู่ดำพันธุ์มีพิษและพันธุ์ไม่มีพิษในระดับโมเลกุล โดยการใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และสการ์
สุรีพร เกตุงาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลของสารคล้ายบราสซินต่อลักษณะทางเกษตรของข้าวโพดข้าวเหนียว
ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ผลของการตัดยอดมันเทศในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของมันเทศ
สุพัตรา คำเรียง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2
ภาษิตา ทุ่นศิริ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในพริกขี้หนูผลใหญ่ (Capsicum annuum L.)
บุบผา ใจเที่ยง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดแตงโม
นิมมานรดี พรหมทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ผลของความในชื้นดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.)
บุษบา บัวคำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกดาวเรือง
นพมาศ นามแดง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
อิทธิพลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของฝรั่งพันธุ์ “กิมจู”
ทินน์ พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำบีทรูทผสมน้ำแครอทและน้ำสับปะรดเสริมคอลลาเจน
วัฒนา วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สาหร่ายเทียมจากผักไชยา
ชุติมา ทองแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การผลิตเนื้อตาลผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบลมร้อนและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การขยายพันธุ์ส่องฟ้าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
อิทธิพลของ NAA, BA และน้ำตาลซูโครส ต่อการเจริญของเอื้องคำกิ่ว (Dendrobium signatum Rchb.f.) ในหลอดทดลอง
แก้วลำพัน สีดาวง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ฤทธิ์สารสกัดจากปลีกล้วยน้ำว้าในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค
จันทรพร ทองเอกแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปรัชญาพร วันชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกยางรถยนต์ของประเทศไทย
นางสาวณัฐมล ไชโยกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักสำหรับการตรวจจับการแปรผันของข้อมูล
นันทัชพร มาบุตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
การเตรียมหินธรรมชาติขนาดไมโครเพื่อเสริมแรงในยางคอมปาวด์
พงศกร เรียงนาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ยางคอมโพสิตไมโครเซลลูโลส จากกากมันสำปะหลัง
เกษนภา บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ ที่เตรียมจากเถ้าชานอ้อย
ดรุณี สุขชิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกขยะ บริเวณอาคารเรียน 3 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพผลิตกระติบข้าว บ้านนาสะไมย์ จังหวัดยโสธร
สุนทรี สารางคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มของผู้ประกอบอาชีพขายอาหาร ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชัญญากานต์ โกกะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
เปรียบเทียบมาตรฐานและกฎหมายสำหรับเตรียมสถานที่ทำงานที่มีสุขภาวะของคนสูงวัย
สุพัฒท์ มณีโชติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
มินตรา สาระรักษ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุวรรณา ภัทรเบญจพล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การประเมินเบี้ยประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิต ภาวะเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือด ด้วยตัวแบบการถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม
มัสฤณ นพศรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
แนวทางการสร้างตัวแบบพยากรณ์ในการเกิดภาวะโรคอ้วนของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง โดยใช้ตัวแบบการถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม
บุษบา ศีลาอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
การศึกษาสถานการณ์การหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของผู้บริโภคในมุมมองของร้านยา ประเภท ข.ย.1 กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10
เนตรติยา สนิทวัฒนากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์มเจลาตินและสารสกัดจากข่อยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผลในช่องปาก
เกษร เมรัตน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
ปัจจัยของตัวทำละลายต่อความสามารถในการสกัดสารเคอร์ซิตินจากใบมะรุม
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การพัฒนาหออัตลักษณ์นครน่านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน
พรศิริ แสนสุข วิทยาลัยชุมชนน่าน
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
อัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน