ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBUSOC-Journal - บทความย้อนหลัง

https://www.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu/

 

   
 

จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu/


                                           


ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 

 


 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

   


 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2558 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553