สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 


ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

สารบัญ

 
หมู่บ้านผีปอบ บ้านรักษาผีปอบ กรณีบ้านนาสาวนาน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
สมชาย นิลอาธิ
 
ผลกระทบของประสิทธิภาพธุรกิจแห่งนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (Effects of Innovation Enterprises'Efficiency on Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand.)
กาญจนา สุคัณธสิริกุล
 
ความเป็นไทของชาวอาหม : เรื่ืองเล่าจากอินเดียอีสาน (Tainess of Ahom People:A Story from North-East Indai)
บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข
 
กรณีศึกษาชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:ความเป็นไปได้ในการขยายผล (A Study of A.Community for Practicing Sufficiency Economy,Ubon Ratchathani University : A Possibility for Further Reaplication)
ดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม
 
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Decision on Attending Ubon Ratchathani University)
ปวีณา คำพุกกะ และวรวิทย์ คำศรี
 
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดระดู : กรณีศึกษา หมู่บ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (Knowledge,Attitude and Health Behavior towards Post Menopause Women:A Case study in Bankuo Village,Nonghi Sub-District,Aumphur Uthumpornpisai District,Srisaket Province.)
มินตรา สาระรักษ์ , ปัณฑิตา สุขุมาลย์ และกาญจนา ชัยวรรณ
 
การสำรวจสภาพการทำงานและการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา : พนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (A Survey of Working Conditions and Social Protection of Informal Worker: A Case Study of the Restaurant Employees in Ubonratchathani Municipality )
ศรัณย์ วีสเพ็ญ
 
การฟื้นฟูสุขภาพด้วยหลักสุขภาพองค์รวม 8 อ. ณ ชุมชนศีรษะอโศก (Holistic Health-care Program of Srisa Asoke)
อุ่นเอื้อ สิงห์คำ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง