สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

สารบัญ
 
เครื่องปั้นดินเผาแกร่งพื้นบ้านอีสาน เครื่องปั้นดินเผาในสังคมอดีต 
สมชาย นิลอาธิ
 
การพัฒนาระบบบริการข้อมูลการท่องเที่ยวและแนะนำกำหนดการท่องเที่ยวด้วยการแสดงผลในลักษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (The Development of a Web-based System on GIS for Tourist Information System and Tourism Packaging)
สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง และจักรกฤษณ์ เสน่ห์
 
ลักษณะของการบริหารจัดการที่เหมาะสมของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กรณีศึกษาในประเทศไทย (Appropriate Management Characteristics of Telecentres : Case Study of Thai Telecentres)
ประภาพรรณ วุ่นสุข และภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
 
ความร่วมมืออาเซียน - ไทยกับความผิดทางการเมือง (Thailand - ASEAN Cooperation and Political Offence)
อภินันท์ ศรีศิริ
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโดยวิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม เรื่อง โมเมนตัมและการชน (Development of Training Package on Integrated Science Process Skills of Students with Student Team Achievement Division on Momentum and Collision)
ลัดดา ตระกูลรัมย์ และอุดม ทิพราช
 
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชากิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2550 (The Survey of the Opinions on the Implementation for the Physical Education Activity Curriculum at the Ubonratchathani University)
ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล
 
ปัญหาการคุ้มครองสังคมจากการคิดอัตราดอกเบี้ยในตั๋วเงิน (Problems in Socail Protection Arising from Interest Rate Charges on Negotiable Bills)
ตรีเนตร สาระพงษ์
 
สมการพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Forecasting Models for the Return on Thai Property Funds)
นพพล นันทเศรษฐ์พงศ์,ปิยศักดิ์ มานะสันติ,กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ และพรพรรณ วีระปรียากูร
 
กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (Policy Oriented Learning Process of the Village and Urban Community Funds)
อรทัย เลียงจินดาถาวร
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง