สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

สารบัญ
 
ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมของแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Students'Expectations of Benefits of Involvement in Activities at Ubon Ratchathani University.)
เจนจิรา ไชยทะ และศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
 
ปัญหาการใช้ตราประทับในเช็ค (Problems of Using a Stamp with a Cheque)
ตรีเนตร สาระพงษ์
 
การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ กรณีศึกษา:เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (The Selection of Accounting Services for Business:A Case Study of Ubon Muang District and Warin District of Ubon Ratchathani,Thailand)
นภาพร หงษ์ภักดี
 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ชุดการสอนและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Enhancing Grade 11 Students'Analytical Thinking Skills on Chemical Kinetics Using Instructional Packages and Inquiry Method)
นิตยา ผลประดง,ชาญ อินทร์แต้ม และ เสนอ ชัยรัมย์
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Developing Matthayom Suksa 1 Students'Achievements in Learning Science Using Science Inquiry Leraning Cycle)
พิกุล แผนสุพัด และสุภาพร พรไตร
 
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (STUDENTS'MOTIVATION FOR SELECTING UBON RATCHATHANI UNIVERSITY FOR FURTHER STUDY)
มะลิวัลย์ สินน้อย,ปวีณา คำพุกกะ และสยุมพร บุญไชย
 
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P (The Opinion of Third Year Pharmaceutical Students,Academic Year 2552,on Learning Activities through D4L+P)
ลักษณา เจริญใจ
 
การกำหนดนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น กรณีศึกษาการตัดสินใจส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปอิรัก (Japan's Foreign Policy-Making: A Case Study of the Dispatch of Self-defense Forces to Lraq)
ศิริสุดา แสนอิว
 
กลยุทธ์การตลาดของภาคธุรกิจไทยต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Marketing Strategies of Thai Business Sector for Decision-making to Purchase Products based on Self-sufficiency Economy)
ขวัญกมล ดอนขวา และณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
 
การกำหนดคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศระดับต้น (Basic Lexicon for Beginning Learners of Thai)
รุ่งฤดี แผลงศร
 
การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรไปเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Potential Development of the Faculty of Pharmacy,Silpakorn University as a High Performance Organization)
ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล,สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย,สมเจตน์ ไวยาการณ์ และจอมจิน จันทรสกุล
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 151,787 ครั้ง