สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

 

สารบัญ
 

 
 
สุนันทา ครองยุทธ ขวัญประภัสสร์ จันทร์บุลวัชชร์ ยมนา ชนะนิล และสุฬดี กิตติวรเวช
 
 
 
 
การยกระดับความสามารถการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์
 
นิชศรา ชุมมินทร์ และสุภาพร พรไตร
 
 
 
 
พัชรินทร์ สาทตราคม
 
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง