สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556


วารสารมนุษยศาสตรศและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556 

สารบัญ

แนวคิดและแนวทางการศึกษาศิลปะ ในกระแสเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตแก๊สหุงต้มของชุมชนศรีษะอโศก

แก่นฟ้า แสนเมือง

บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาชุมชน

ขวัญดิน สิงห์คำ    

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์

 จริยธรรมทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

ทยากร  สุวรรณปักษ์

แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม   

ภรณ์ทิพย์ สุพร สุพรรษา รากรักษ์ และปริวรรต สมนึก

แบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เกี่ยวกับแม่เหล็ก 

ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ 

การศึกษาบริบทของชุมชนในการคำนวณต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี      

ศิริลักษณ์ เจนศิริศักดิ์ สุภาวดี ขุนทองจันทร์ สุขวิทย์ โสภาพล 
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง