สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553

สารบัญ
 
วัฒนธรรมการขับถ่ายของชาวสวนฝั่งธนบุรีแห่งอดีตสมัย
สมใจ นิ่มเล็ก
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวกับกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคที่มีผลต่อวงกลมเศรษฐกิขลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม) (The Development of Tourism and the Lower Mekong Basin Economic Circle Sub-regional Framework (Yhai-Laos-Cambodia-Vietnam)
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
 
ความเป็นกลางในการตรวจสอบค้นหาความจริงคดีอาญาโดยศาล (Neutrality in Facts Verification and Facts Finding of Criminal Cases by Court)
อภินันท์ ศรีศิริ
 
An Integrative Review of Key Determinants Affecting Family Business Succession
Venvisa Chaimahawong and Atthaphong Sakunsriprasert
 
การตรวจสอบลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทย (Time Series Data Characteristics Checking for Forecasting Tourism Demand in Thailand)
อัครพงศ์ อั้นทอง
 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดบริโภคนิยมตามทัศนะพุทธทาสภิกขุ (A Critical Study of the Concept of Consumerism according to Buddhadasa Bhikkhu)
พระมหานคร จันทราช
 
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานแนวทางบุญนิยมในชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Sufficiency Economy Way of Life Based on Meritism in Ratchathani Asok Community Warin Chamrab Distict,Ubon Ratchathani Province)
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
 
อำนาจการตัดสินใจทางการเมืองในรัฐสภาไทย:การศึกษาผ่านกระทรวงคมนาคม สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (Political Decision Making in Thailand's Parliamentary System : a Study from Ministry of Transportation under Thaksin Shinawatra's Government)
ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล
 
THE INFLUENCE OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ON CUSTOMER LOYAL AND CUSTOMER RETENTION IN HEALTH PRODUCT BUSINESS
Chaiwat Kanitwaranun and Chomchin Chantaraskul
 
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Knowlage Management Model for developing Core competency of the Directors in the Office of the President at Ubon Ratchathani University)
นลินี ธนสันติ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง