สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2558

สารบัญ
     
บทวิจารณ์หนังสือ “แสงแห่งมณีจันทร์”
ติ๊ก แสนบุญ
 
บทวิจารณ์หนังสือTales of Old Singapore the glorious past of Asia’s greatest emporium. และ อุบลราชธานีมาจากไหน
สุธิดา ตันเลิศ
 
การร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี
Co-production in Waste Management: A Case Study in Ubon Ratchathani Municipality
อรุณี สัณฐิติวณิชย์
 
 แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง
A Concept of Esarn Choreography for Ponglang Band
คำล่า มุสิกา และ วิชชุตา วุธาทิตย์
 
การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
The Perception of the Public towards the Image Performance of Muangpia Sub District Municipality, Kudchap District, Udon Thani Province.
ปิยนุช  ขำดี
 
การพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยกลวิธีจำลอง-สังเกต-สะท้อนกลับ-อธิบาย


Development of Grade 10 Students’ Science Concepts of Covalent Molecular Shapes through Model-Observe-Reflect-Explain (MORE)
พัศยา สันสน และ กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
 
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
Development in Public Relations Model for Tourism of Ban Kao National Museum, Kanchanaburi Province
ติกาหลัง  สุขกุล  และ ฒวีพร  โตวนิช
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
กองบรรณาธิการ
ปกหน้าใน
ปกหลังใน     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง