สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

      

    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
   ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนสกุล
 
ขวัญฤดี เมืองสุข พัสนี โทสวัสดิ์ และ ปริวรรต สมนึก 
 
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
 
วิสาขา ภู่จินดา และ วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
 
ตรีเนตร สาระพงษ์
 
จันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน
 
ประจวบ มูลประดับ และอรทัย เลียงลินดาถาวร
 
ไทยวัน ศิริมา
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง