สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559


ปกหน้าใน

บรรณาธิการ

ปกหลังใน

ตำแนะนำสำหรับผู้เขียน

สารบัญ
บทวิจารณ์หนังสือ“ฝั่งขวาแม่น้ำโขง”เล่ม 1 และเล่ม 2
สุธิดา ตันเลิศ
 
การพรรณนาภาษาต้ง(กัม)ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Description of Dong(Kam) Language in China
เมชฌ สอดส่องกฤษ
 
การประเมินผลการจัดทำโครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ”ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวัฒนธรรมร่วมสมัย
Evaluation of the Say it Forward Project of the Contemporary CultureCourse
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
 
การปฏิรูปตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
Teacher Reform to Professional
ประสาท  เนืองเฉลิม
 
การวิเคราะห์ทางวัจนลีลาศาสตร์คลังข้อมูลในชุดรหัสคดี เรียงตามลำดับอักษรของซู กราฟตัน
Corpus Stylistic Analysis of Sue Graftons Alphabet Novels
เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ
 
การวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนกรณีศึกษาในชุมชนตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
A Research and Development of Driving Mechanism for Community Welfare: A Case Study in Thapho Sub-District, Muang District, Phitsanulok Province
ประสิทธิ์  วิชัย และ ภัทรธิรา  ผลงาม
 
การใช้วงวรรณกรรมในการพัฒนาความสามารถในการเขียนสะท้อนคิด: มุมมองจากแนวทางการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
Using Literature Circles to Promote Reflective Writing Ability:A Perspective on the Co-operative Learning Approach
Panida Monyanont
 
การสาธิตทดลองสารกำหนดปริมาณโดยใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน
Experimental Demonstration of a Limiting Reagent using Chemicals in Daily Life
กุมารินทร์ ชาลีแสน,สุภาพ ตาเมือง,ปุริม จารุจำรัส, มะลิวรรณ อมตธงไชยและเสนอ ชัยรัมย์
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับค่านิยมพื้นฐานในสังคมไทย
Relationships between Globalization and Basic Values of Thai Society
สุภาวดี  ขุนทองจันทร์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 151,787 ครั้ง