สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558


 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
 
 
    
สารบัญ
บทความรับเชิญ
วิธีคิดท้องถิ่นกับการสร้างความเป็นพระโพธิสัตว์ชาวบ้านในประเพณีบุญหลวง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
Local Thinking and Constructing of the Folk Bodhisattva In Boon Luang Festival, Dan Sai District, Loei Province
ปฐม  หงส์สุวรรณ
 
บทวิจารณ์หนังสือ  
ล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี
สุธิดา ตันเลิศ
 
นักท่องเที่ยวกลุ่มดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะทางของประเทศไทย  
Honeymoon Tourists and Niche Tourism Development in Thailand 
ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์
 
การหันกลับมาศึกษาที่ดินกับชาวนาและพลวัตสังคมชนบทอีสานในศตวรรษที่ 21 
Re-studying Land and Peasantry: The Dynamics of Rural Society in the 21st Century
สุรสม กฤษณะจูฑะ, สมชัย ภัทรธนานันท์ และชยันต์ วรรธนะภูติ
 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีชุมชนในสังคมวัฒนธรรมอีสาน: กรณีศึกษาชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
End-of-life Patient Care in Isan Cultural Community:   A Case Study in Phoyai Sub-district, Warinchamrab District, Ubon Rathchathani Province
สอาด  มุ่งสิน และจรูญศรี มีหนองหว้า
 
ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของธุรกิจ  SMEs  ในจังหวัดมุกดาหาร
 
The Effects of Risk Management on the Work Success of Small and Medium Enterprises in Mukdaharn Province
มงคล  กิตติวุฒิไกร และ มนัสดา ชัยสวนียากรณ์
 
ข้อพิจารณาด้านกฎหมายในการจัดการพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 
Legal Issues in the Management of Chong Ta AuBorder Marketby Phon Ngam Sub-district Administrative Organization, Buntharik District, Ubon Ratchathani Province
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
 
การจัดการความรู้เพื่อกำหนดทางเลือกในการปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ภัยแล้ง กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
Knowledge Management for Determining Alternatives ofRice Cultivation in Drought Area: a Case Study of Farmer at On Tai Sub-District, Sankampang District, Chiang Mai, Thailand
เกศสุดา สิทธิสันติกุล,บัญจรัตน์ โจลานันท์ และ ปรารถนา ยศสุข
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
กองบรรณาธิการ
ปกหน้าใน
ปกหลังใน    
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง