สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

สารบัญ
 
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี (Development of Marketing Strategies for Herbal Products Produced by Small and Micro Community Enterprises in Ubon Ratchathani)
ใจแก้ว แถมเงิน
 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีส่วนร่วม : กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Problems,Obstacles,and Approaches to Participatory Learning : A Case Study of the Faculty of Law,Ubon Ratchathani University)
ตรีเนตร สาระพงษ์
 
พฤติกรรมการผู้บริโภคและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Consumer's Behavior and Buying Decision Factors in the Purchase of Bamboo Products in North-East Thailand)
ธันยมัย เจียรกุล
 
การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Study of Local Administrative Organizations'Potential to Produce Community Nurses in the Faculty of Nursing at Ubon Ratchathani University)
นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล และเสาวนีย์ ทรงประโคน
 
รูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก จังหวัดอุบลราชธานี (Introducing an Accounting Information System:A Case Study of Sajja Savings Bank,Ban Srikai Aok,Ubon Ratchathani)
รัชนี แสงศิริ และดุสิต ศรีสร้อย
 
ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานและการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา:พนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Factors Related to the Quality of Work Life and Socail Proteation of Informal Workers: A Case Study of the Restaurant Employees in Warinchamrab Municipality,Ubon Ratchathani Province)
ศรัณย์ วีสเพ็ญ,ปวีณา คำพุกกะ และศุภกัญญา จันทรุกขา
 
พฤติกรรมการเดินทางและทัศนคติของประชาชนต่อศาสนสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (Travel Behavior and Attitudes of Local Population regrading Religious and Historical Places in the Ubon Ratchathani Municipal Area)
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์,นรา หัตถสิน และสิทธา เจนศิริศักดิ์
 
รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (Lifestyle of Working Women in Bangkok)
จิรวุฒิ หลอมประโคน และประพล เปรมทองสุข
 
บทความปริทัศน์หนังสือ เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สมหมาย ชินนาค
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 151,786 ครั้ง