สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 

สารบัญ

 

เซว่า” ใน “ครัวพระศาสดา”กับสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยซิกข์ : กรณีศึกษาคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา (กรุงเทพมหานคร)

อภิรัฐ คำวัง

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้านอายุของสมาชิกครัวเรือนกับรูปแบบการบริโภคของครัวเรือนไทย

ธนานนท์ บัวทอง และวรเมศม์ สุวรรณระดา

ผลกระทบของมลภาวะทางแสงต่อการบริการสาธารณะด้านการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์: แนวทางในการแก้ปัญหามลภาวะทางแสงโดยอาศัยการบัญญัติกฎหมายท้องถิ่น  

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน กรณีศึกษา : โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

มินตรา สาระรักษ์ ปิยวรรณ วิลาบุตร ปัณฑิตา สุขุมาลย์ และพัจนภา วงษาพรหม

รูปแบบการพัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเยาวชนชุมชนราชธานีอโศก

ถึงดิน มุ่งมาจน

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 4 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยขวัญพุทธ  มุ่งมาจน

การจัดการวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี

วัลลภ จันดาเบ้า สุวัฒน์ ธีระพงษะนากร และภูมิศักดิ์ อินทนนท์

แรงงานเวียดนามในสะหวันนะเขต สปป.ลาว

วัชรี ศรีคำ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง