ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติ”
กิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัต...
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานบริหารความเสี่ย...


Banner