ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมารรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 , 16:15:16     (อ่าน 401 ครั้ง)  


กองแผนงาน ได้แจ้งเวียนหนังสือจากสำนักงบประมาณเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมารรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search