ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ,     (อ่าน 573 ครั้ง)  


ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกำหนดให้คณะฯนำไปทบทวน ปรับปรุงใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำแผน ดังนั้น งานแผนฯ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ขึ้น ในวันที่ 8 และ 13 พฤศจิกายน 2560 วิทยากรโดย พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ Search