คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) คณะพยาบาลศาสตร์


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 10 ครั้ง)  


ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 และกำหนดให้คณะฯนำไปทบทวน ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะพยาบาลศาสตร์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และถูกต้องตามกระบวนการจัดทำแผนฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯทุกระดับ ดังนั้น งานแผนฯคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทSearch