ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ,     (อ่าน 168 ครั้ง)  


เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เป็นการส่งเสริมความสำเร็จของวิสัยทัศน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารองค์กร และสร้างความเข้าใจของบุคลากรภายในคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม สัมมนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมผาแต้ม& แก่งพิศมัยริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีSearch