กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 : สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้
คิดเป็น ทำเป็นและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
พันธกิจที่ 2 : สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการ เสริมสร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
พันธกิจที่ 4 : ทำนุกบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและสร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556-2561
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 5ส.
การจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีง...
กิจกรรมทั้งหมด (+9) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
Next
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 41,780 ครั้ง