กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงานด้านการบริหารและจัดทำงบประมาณ
 
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ล่าสุด)
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
7. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
8. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)
9. กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคาร 2552
10. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำ EIA)
11. พรบ การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2550)
12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
13. หลักการจำแนกงบประมาณ48 (หนังสือเวียน)
14. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ พ.ศ. 2548
15. หลักการจำแนกงบประมาณ58 (หนังสือเวียน)
16. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
17. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
18. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ. 2546
19. ประกาศเกี่ยวกับงบประมาณ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
20. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
21. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
20. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556
8. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3)
 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2543
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2543
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อการศึกษาการผลิตและการตลาดคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543
 
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
 
1. ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
2. พระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
4. พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6. หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านแผน

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2540
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สำนัก ศูนย์ พ.ศ. 2540
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารในสถาบัน สำนัก ศูนย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
9. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2549
10. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2549
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555
 
 
 


 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,420 ครั้ง