ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์ม
     แบบฟอร์มใบลาต่างๆ
     Template ของหนังสือราชการ
     แบบฟอร์มการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
     แบบฟอร์มด้านเงิน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     แบบฟอร์มประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
     แบบฟอร์มรับสมัครและรายงานตัวนศท.
ข้อมูลการนำเสนอโครงการเตรียมความพร้อมฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
     ปี 2559
     ปี 2560
     ปี 2562
     ปี 2563
     ปี 2564
     ปี 2565
     ปี 2566
     ปี 2567
รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา
     ปี 2554
     ปี 2559
     ปี 2560
     ปี 2561
     ปี 2562
     ปี 2563
     ปี 2564
     ปี 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนานักศึกษา
     ปี 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ปี 2564
     ปี 2565
     ปี 2566
     ปี 2567
รายงานการประชุมอื่นๆ
รายงานประจำปีสำนักงานพัฒนานักศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     รายงานการประชุม กยศ.
     แบบฟอร์ม กยศ.
ทุนการศึกษา
ทำงานระหว่างเรียน
     รายชื่อนักศึกษาช่วยงานปฏิบัติราชการระหว่างเรียน
     แบบฟอร์มทำงานระหว่างเรียน
การดำเนินโครงการกิจกรรม
มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19
ประกาศ/คำสั่ง/แนวปฏิบัติ/ข้อบังคับ ฯลฯ
     ปี 2564
     ปี 2565
     ปี 2566
     ปี 2567
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
     รายงานการประชุมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี