คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการนำเสนอโครงการเตรียมความพร้อมฯ
รายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
     ปี 2560
     ปี 2559
     ปี 2562
     ปี 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนานักศึกษา
     ปี 2559
รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา
     ปี 2554
     ปี 2559
     ปี 2560
     ปี 2561
     ปี 2562
     ปี 2563
     ปี 2564
แบบฟอร์ม
     แบบฟอร์มใบลาต่างๆ
     Template ของหนังสือราชการ
     แบบฟอร์มการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
     แบบฟอร์มด้านเงิน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     แบบฟอร์มประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
     แบบฟอร์มรับสมัครและรายงานตัวนศท.
รายงานการประชุมอื่นๆ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     รายงานการประชุม กยศ.
     แบบฟอร์ม กยศ.
ทุนการศึกษา
ทำงานระหว่างเรียน
     รายชื่อนักศึกษาช่วยงานปฏิบัติราชการระหว่างเรียน
     แบบฟอร์มทำงานระหว่างเรียน
รายงานประจำปีสำนักงานพัฒนานักศึกษา
การดำเนินโครงการกิจกรรม
มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19
ประกาศ/คำสั่ง/แนวปฏิบัติ/ข้อบังคับ ฯลฯ
     ปี 2564
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
     รายงานการประชุมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์