ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
การเตรียมต้นฉบับรายงานประจำปี
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนานักศึกษา
แบบสรุปการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออัตลักษณ์-เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใบยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนานักศึกษา
แบบสอบถามปัจจัยความเสี่ยง 3 ระดับ
แนวทางการประเมินความเสี่ยง
ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
แบบฟอร์มการขอใช้อาคารและสถานกีฬา
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (19 รายการ)