ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปี 2565   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 025/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบริษัทประกันภัยเพื่อคัดเลือกให้จัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งศูนย์ประสานงาน โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 101/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ครุภัณฑ์ จำนวน 297 รายการ สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 133/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารออนไลน์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 157/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (85 รายการ)