ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มด้านเงิน   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบตอบรับวิทยากรกรณีที่ไม่มีหลักฐานหนังสือเชิญ
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มบัญชีแสดงการมาทำงาน
แบบฟอร์มการเงินสองภาษา
ใบสำคัญรับเงิน 2 ภาษา