คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือการปฏิบัติงาน   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์)
คู่มือประกันคุณภาพนักศึกษา : เอกสารประกอบการอบรมการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์)
คู่มือปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์)
คู่มือปฏิบัติงานรับสมัครงานนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน (นางสุกัญญา รัตนโสภา)
คู่มือปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นางสิริกร เดชโยธิน)
คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 (นายณัฐชนนท์ โสสิงห์)
คู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายชาญชัย พลสินธุ์)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการสำนักงานพัฒนานักศึกษา (นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ)