ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปี 2566   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 41/2566 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบมหกรรม)
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 40/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา ทำบุญตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับจดทะเบียนพรรคนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับรองคุณสมบัติและกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับรองคุณสมบัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
หนังสือจากกรมสุขภาพจิตชื่นชมศิษย์เก่า .อุบลฯ
ปฏิทินการพิจารณางบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 (พฤษภาคม 2566 – กันยายน 2566)
ปฏิทินการจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรม สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (92 รายการ)