ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การดำเนินโครงการกิจกรรม   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดทำยืมเงินและเบิกจ่ายโครงการ
อัตราค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการจัดตั้งชมรม สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ การพิจารณางบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 (มิถุนายน - กันยายน 2565)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
แบบฟอร์มการขอดำเนินการของชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา
แบบฟอร์มการเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิทินการจัดตั้งชมรม สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
ปฏิทินการพิจารณางบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)