ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปี 2564   | ค้นหาเอกสาร
แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ.2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 168/2564 เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ การเงิน และบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
กระบวนการลดอุบัติเหตุของนักศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 169/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 277/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 278/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าหน่วยการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (81 รายการ)