ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการและในระหว่างการกักตัว ใน Organizational Quarantine ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2): แนวทางการรับมือต่อสถานการณ์ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาด
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจำภาคมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ)