ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Proceedings_UBRC17th:Poster_Presentation

Proceedings: Poster Presentation  I ปกหน้า I ปกหลัง

สารบัญ

ภาคผนวก
กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

บทความ (ค้นหาบทความ/ผู้แต่ง กด Ctrl+f)
 
การพัฒนาสายพันธุ์พริก Capsicum chinense Jacq. และ C. frutescens L. สายพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะตัวผู้เป็นหมันแบบ Genic male sterility โดยการผสมข้ามชนิด
บุบผา ใจเที่ยง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้าไทย
พุทธพรรณี บุญมาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
• ผลของความเข้มข้นของสารป้องกันการเกิดเกล็ดน้ำแข็งในน้ำยาวิตริพิเคชั่น และระยะเวลาที่อยู่ในน้ำยาวิตริพิเคชั่น ต่อการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อรังไข่โค
จิตตนันท์ ศรีสุทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
• ผลของการเสริม extracellular vesicles (EVs) จากน้ำยาเลี้ยงเซลล์บุผิวท่อนำไข่โคแบบผิวชั้นเดียวและแบบเวสิเคิลต่ออัตราการเจริญของตัวอ่อนโคที่ผลิตโดยวิธี parthenogenetic activation
อภิสิทธิ์ พลราชม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
• โลหะหนักตกค้างในหอยเชอรี่จากตลาดสดและการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภค: กรณีศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ผลความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อคุณลักษณะของโปรตีนดักแด้ไหม
ศศิธร บุญฉิมพลี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การกำจัดสีย้อมด้วยเถ้าชีวมวลกับเปลือกไข่ผ่านกระบวนการดูดซับ
สายสมร ลำลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนและระบบรีเวอร์สออสโมซิส
ปฐมพงษ์ ชำนาญเนติวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย
สมเจตน์ ทองดำรงธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าชานอ้อยและการประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับที่มีศักยภาพสำหรับการกำจัดสีย้อมมาลาไคท์ กรีน
ดรุณี สุขชิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าชานอ้อยโรงงานน้ำตาล สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับในการกำจัดตะกั่ว (II) ไอออน
วาสนา สร้อยลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อมเมทิลีน บลู
จิราวรรณ เกาะม่วงหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ศักยภาพการรักษาของแคนนาบินอยด์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนไขมันสำหรับโรคพาร์กินสันร่วมกับภาวะเบาหวานในหนูทดลอง
ศราวุธ ลาภมณีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 
• การศึกษาฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากรากต่อไส้
จิรกิตต์ สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกากรากยอป่า
จินดารัตน์ สายสุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบจากใบประดงแดง
บงกชวรรณ พาคำวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบจากลำต้นประดงแดง
ภาพตะวัน ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของแก่นฝางแดง
ฑิมพิกา พรพรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบต้นหางนกยูงไทย โดยทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay
เขมิสรา สวัสดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การคัดสรรเสมือนจริงของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่เป็นสารต้านวัณโรคของสารกลุ่มแซนโทน
นฤดล ภูศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การพัฒนาเจลมาสก์หน้าชนิดฟองฟู่ก่อตัวเองสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า
ภคพล พละกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ผลของการลดปริมาณโซเดียมไนเตรทต่อการสร้างสารกันแดดในไซยาโนแบคทีเรีย Lyngbya sp.
นิตยา ไชยเนตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
• การพัฒนาวิธีสกัดสารเคอร์ซิตินจากผงใบมะรุมโดยใช้สารลดแรงตึงผิวด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
นิธิรัตน์ ประจันบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การพัฒนากระบวนการสกัดเคอร์ซิตินจากผงใบมะรุมโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
ภัทราพร สุทธิพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การเปรียบเทียบการสกัดสารเคอร์ซิตินจากหัวหอมแดงด้วยตัวทำละลายอินทรีย์และตัวทำละลายชนิดไม่ใช่ตัวทำละลายอินทรีย์: ชนิดและความเข้มข้น
พรพิชชา เคนมาตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การพัฒนาวิธีการสกัดเคอร์ซิตินจากหัวหอมแดง: การผสมผสานระหว่างการสกัดด้วยอัลตราซาวนด์และไมเซลล์ไลเซชันโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
วรินธร พันธมาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของใบเนียมหอมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในยาหม่องน้ำ
นิภาวรรณ พองพรหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ด้วยวิธี REBA และอาการความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พรทิพย์ ทาบทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สุนทรี สารางคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
ชัญญากานต์ โกกะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• พฤติกรรมการตั้งใจเรียนและสภาพปัญหาการเรียนด้วยระบบออนไลน์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ็ญพักตร นภากุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา