ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

 
 
กองบรรณาธิการ
 
สารบัญ
 
ผลของไบโอฟลอคที่ผลิตจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกันต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในปลานิล (Oreochromis niloticus)
Effect of Biofloc Produced from Different Carbon Sources on Immune Response of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
ศุภณัฐ วัฒิธรรม  ณัฏนิชา เมืองกาญจน์  ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล  นิอร จิรพงศธรกุล  และกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คำสำคัญ : ไบโอฟลอค  ปลานิล  แหล่งคาร์บอน  ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ
Keywords: Biofloc; Nile tilapia; Carbon source; Innate immunity
 
 
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวางแผนการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Application of Geoinformation Technology for Planning Site Selection of Housing in Real Estate inAmphoe Mueang Chon Buri, Chon Buri Province
รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์  และกฤช จรินโท
คำสำคัญ :เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  การเลือกทำเลที่ตั้ง
Keywords: Geo-information; Real estate; Site selection
 
การพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสำหรับการฝึกสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้น
The Development of Multimedia Websitefor Basic ChineseConversation Practice
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์  วัชรี เลขะวิพัฒน์ และ ชวลิต จันสะ
คำสำคัญ : บทสนทนาภาษาจีน  สื่อประสม  สื่อการเรียนออนไลน์ เว็บไซต์
Keywords: Chinese conversation; Multimedia; Online learning materials; Website
 
ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทสำหรับการพยากรณ์ปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี
Neural Network Model for Forecasting of Monthly Marine Fish Landingin Chonburi Province
จตุภัทร เมฆพายัพ  และกิดาการ สายธนู
คำสำคัญ :การประมง  ปลาทะเลที่นำขึ้นบก  ตัวแบบข่ายงานระบบประสาท
Keywords: Fishery; Marine Fish Landing; Neural Network Model
 
ซตวิภัชนัยใน  -ริงใกล้ไม่เปลี่ยนหมู่
On Fuzzy Sets in nonassociative  -Near Rings
Rachadaporn Timun and Pairote Yiarayong
คำสำคัญ :  |¬-nLA-ริง  ไอดีล  ระดับ  ไอดีลทางซ้าย
Keywords: |¬-nLA-ring; ideal; level; |¬-nLA-subring
 
ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัดของพีชคณิตพัวส์ซองบางรูป
On finite-dimensional simple Poisson modules of a certain Poisson algebra
Kanokporn Changtong, Ratee Bojaras, Nongkhran Sasom and Sarawut Saenkarun
คำสำคัญ :พีชคณิตบน C พีชคณิตพัวส์ซอง พัวส์ซองไอดีล พัวส์ซองไอดีลที่ใหญ่ที่สุด พัวส์ซองมอดูล
Keywords: ℂ-algebra, Poisson algebras, Poisson ideal, Poisson maximal ideal and Poisson modules
 
อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Effect of modified corn grit flour by extrusion process on physical propertiesand its sensory characteristics in extruded snack
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน  จุฬาลักษณ์ จารุนุช  พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ  พิศมัย ศรีชาเยช  และกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
คำสำคัญ :ข้าวโพดบดหยาบ  แป้งดัดแปร  กระบวนการเอกซ์ทรูชัน  สมบัติทางกายภาพ  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Keywords: Corn grit; Modified starch; Extrusion process; Physical property; Extruded snack
 
คลอรีนคงเหลือ และผลกระทบของคลอรีนคงเหลือต่อการลดลงของเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสียจากสะพานปลา
Residual Chlorine and Effect of Residual Chlorine on Reduction of Bacteria in Wastewater from Fish Landing Site
นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข*  เกษม จันทร์แก้ว  อรอนงค์ ผิวนิล และธนิศร์ ปัทมพิฑูร
คำสำคัญ : คลอรีนคงเหลือ  แบคทีเรีย  น้ำเสีย  สะพานปลา
Keywordsresidual chlorine; bacteria; wastewater; fish landing site
 
การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำใบหน้า
Attendance monitoring system with face recognition technologies
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ  ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คงไชย
คำสำคัญ : ระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียน  การรู้จำใบหน้า  การตรวจจับใบหน้าแบบเรียลไทม์
Keywords: : Attendance monitoring system; face recognition; real-time monitoring face recognition
 
การศึกษาผลกระทบของการแอโนไดเซซั่นสองครั้งต่อประสิทธิภาพของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง
The Investigation of the Impact of Double-anodizationon the Performance of TiO2 Nanotubes for Dye-sensitized Solar Cells
Buagun Samran  Pacharee Krongkitsiri  Saranyoo Chaiwichian  and Udom Tipparach
คำสำคัญ : เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง  การแอโนไดเซซั่นสองครั้ง  ท่อนาโนไททาเนียม  การบำบัดความร้อน
Keywords: dye-sensitized solar cells; double-anodization; titania nanotubes; heat treatment
 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกรณีศึกษาร้านรับซื้อของเก่าในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Safety behavior of workers and Risk Assessment in Occupational Health and Safety. A case Study of junk shop in Sansuk Warin Chamrap District ,Ubon Ratchathani Province
สุภาณี จันทร์ศิริ  สิทธิชัย ใจขาน  และธัญวรรณ คำใส
คำสำคัญ :  พฤติกรรมความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยง  ร้านรับซื้อของเก่า
Keywords:
 
การตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกลุ่มข้อมูลอนุกรมเวลา
The Consideration of Proper Time-series Clustering
ทิพยา ถินสูงเนิน  มาโนช ถินสูงเนิน  กิตติศักดิ์ เกิดประสพ  และนิตยา เกิดประสพ
คำสำคัญ การจัดกลุ่มข้อมูลอนุกรมเวลา  จำนวนกลุ่มที่เหมาะสม  ตัวแทนอนุกรมเวลา  ซิลลูเอ็ต  ผลรวมความผิดพลาด
Keywords: Time-series clustering; Appropriate number of clusters; Representation; Silhouette; Sum of Squared Error
 
องค์ประกอบชนิดพันธุ์และการกระจายของไม้ต้นในสังคมพืชป่ายางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) และสังคมพืชป่าตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
Species composition and distribution of tree in Dipterocarpus alatusRoxb. ex G.Don community and Hopea odorata Roxb. community of a riparian area along the Chao Phraya River
แหลมไทย อาษานอก  ต่อลาภ คำโย  มลฑล นอแสงศรี  และ ณภัค กรรณสูต
คำสำคัญ : ป่าลุ่มต่ำริมน้ำ  ยางนา  ตะเคียนทอง  ถิ่นอาศัยที่เหมาะสม  แม่น้ำเจ้าพระยา
Keywords: Riparian forest; Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don.; Hopea odorata Roxb.; Habitat suitability, Chao Phraya River 
 
เกมจำลองกิจกรรมการหยิบลูกบอลลงกล่องเพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขนและมือโดยใช้กล้องตรวจรู้ความลึก
An Activity Simulation Game ofthe Put the Ballsinto the Boxes for Arm and Hand Movement Rehabilitation using Depth Sensor Camera
พงศกร บำรุงไทย  วรนุช ปลีหจินดา  และรุ้งเพชร สงวนพงษ์
คำสำคัญ : เกมจำลอง กิจกรรมบำบัด กล้องตรวจรู้ความลึก การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
Keywords: Simulation game; Occupational therapy; Depth sensor camera; Physical rehabilitation
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย
Factors affecting toward Number of Automobile Sales in Thailand
วันวิสา ขวัญเลื่อน  และปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
คำสำคัญ : รถยนต์  การพยากรณ์  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน
Keywords: automobile; forecasting; stepwise multiple linear regression analysis 
 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Consumer Behavior in Buying Organic Products in Sukjai Market, Sampran District, Nakhon Pathom Province
พรพิมล สระทองปัง  พันธ์จิตต์  สีเหนี่ยง*  คนึงรัตน์ คำมณี  และจิรัฐินาฏ ถังเงิน
คำสำคัญ : เกษตรอินทรีย์  พฤติกรรมผู้บริโภค  ตลาดนัดสุขใจ
Keywords: Organic agriculture; Consumer behavior; Sukjai market
 
พฤติกรรมการเก็บและทัศนคติการอนุรักษ์เห็ดเสม็ดของชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Behavior for the Collection of Boletus griseipurpureus Corner and Attitudes toward Conservation of Local Community Members in Sikao District, Trang Province
ลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง  เตือนใจ ปิยัง  สุวิทย์ จิตรภักดี  สุดคนึง ณ ระนอง  พิณทิพย์ จันทรเทพ  และอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
คำสำคัญ : พฤติกรรม เห็ดเสม็ด การอนุรักษ์ จังหวัดตรัง
Keywords: Mushroom foraging technic; Boletus griseipurpureus Corner; Conservation; Trang Province
 
การพัฒนาหนังสือเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านสามมิติด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Development of 3D Thai Folk Musical Instruments Book using Augmented Reality Technology on Android Operating System
ชาญชัย ศุภอรรถกร  และไชยเชษฐา ยังมีสุข
คำสำคัญ :หนังสือสามมิติ  เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน  เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี
Keywords: 3D book; Thai folk musical instrument; Augmented reality technology
 
การเตรียมหมู่ซัลโฟนิกบนคาร์บอนที่ได้จากชีวมวลเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล
Catalyst Derived from Biomass for Biodiesel Production
มณีรัตน์  น้ำจันทร์
คำสำคัญ : ตัวเร่งปฏิกิริยา(วิวิธพันธ์)แบบไม่เป็นเนื้อเดียว  ไบโอดีเซล  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  ปฏิกิริยาคาร์บอไนเซชัน  ปฏิกิริยาซัลโฟเนชัน  ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
Keywords: Heterogeneous catalyst; Biodiesel; Hydrolysis reaction; Carbonization reaction; Sulfonation reaction; Esteriication
 

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น

Effects of Clove Oil Released in Active Packages on Shelf Life Extension of Egg during Storage under Refrigerator

สายฝน โพธิสุวรรณ, นฤมล มาแทน และ วันชาติ ปรีชาติวงศ์

คำสำคัญ:น้ำมันหอมระเหยจากกานพลู เชื้อแบคทีเรียที่ทนความเย็น ไข่ไก่ คุณภาพไข่

Keywords:Clove oil; psychrotrophic bacteria; egg; quality of egg

 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
ปกหน้าใน
ปกหลังใน