คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2)
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2555
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 
 คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง 2561 
 คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ใบลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ
 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
 แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ
 แบบประเมินผลสำเร็จการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / การวิจัย

 แบบฟอร์มนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโดยวาจา 

 แบบฟอร์มรายงานงบประมาณจากเงินรายได้ และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
 รูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (สำหรับโครงการที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 ลงไป)
 รูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (เริ่มใช้สำหรับโครงการที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป)
 ตัวอย่างการเขียนบทสรุปผู้บริหาร 

 แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่มีหน่วยกิจ (Short Course Non Credit)

 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
 หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 หนังสือขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน 
 หนังสือขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดำเนินงาน 
 หนังสือขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ 
 หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 หนังสือขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 หนังสือแจ้งการส่งรายงานผลการดำเนินงาน