คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานนโยบายและแผน

แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์


แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์


แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานประจำปี


คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 


ระเบียบ เกณฑ์ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง


เกร็ดความรู้