ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การนัดบรรยายพิเศษ 1 / 2566

 

วัน/เวลา วิชา ผู้บรรยาย ห้อง
10/6/66   09.00 - 16.00 น. กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธานี สิงหนาท 2305
16/6/66   09.00 - 12.00 น. กฎหมาย อาญาทั่วไป อ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2305
17/6/66   09.00 - 16.00 น. นิติปรัชญา อ.สมยศ  เชื้อไทย 2305
17/6/66   09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อ.ยุทธนา คุ้มมี 2303
18/6/66   09.00 - 16.00 น. นิติปรัชญา อ.สมยศ  เชื้อไทย 2305
18/6/66   09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อ.ยุทธนา คุ้มมี 2303
23/6/66   09.00 - 12.00 น. กฎหมาย อาญาทั่วไป อ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2305
24/6/66   09.00 - 16.00 น. กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธานี สิงหนาท 2305
30/6/66   09.00 - 12.00 น. กฎหมาย อาญาทั่วไป อ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2305
7/7/66    09.00 - 12.00 น. กฎหมาย อาญาทั่วไป อ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2305
8/7/66    09.00 - 16.00 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 2305
9/7/66    09.00 - 16.00 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 2305
15/7/66  09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อ.ยุทธนา คุ้มมี 2305
16/7/66  09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อ.ยุทธนา คุ้มมี 2305
21/7/66  09.00 - 12.00 น. กฎหมาย อาญาทั่วไป อ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2305
22/7/66 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ.เชื้อชาย โพธิ์กลิ่น 2305
23/7/66 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ.เชื้อชาย โพธิ์กลิ่น 2305
28/7/66 09.00 - 16.00 น. กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธานี สิงหนาท 2305
29/7/66 09.00 - 16.00 น. หลักการใช้การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย อ.บรรเจิด สิงคเนติ 2305
30/7/66 09.00 - 16.00 น. หลักการใช้การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย อ.บรรเจิด สิงคเนติ 2305
19/8/66 09.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 2305
20/8/66 09.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 2305
31/8/66 09.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.วีระชัย มะลิวัลย์ 2303
2/9/66 09.00 - 12.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย อ.สมชัย วัฒนการุณ 2305
9/9/66 09.00 - 12.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ.เชื้อชาย โพธิ์กลิ่น 2305
16/9/66 09.00 - 12.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ.เชื้อชาย โพธิ์กลิ่น 2305
21/9/66 09.00 - 12.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย อ.จันทิมา ธนาสว่างกุล 2303
21/9/66 15.00 - 18.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ชาชีวัฒน์ ศรีแก้ว 2303
23/9/66 09.00 - 12.00 น. กฎหมายวิะีพิจารณาความอาญา อ.เชื้อชาย โพธิ์กลิ่น 2305
       

   

  


Banner