ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 


การนัดบรรยายพิเศษ 1 / 2565

 

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2565
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
9 มิถุนายน 2565 12.00น. - 15.00 น การว่าความและการจัดเอกสารทางกฎหมาย CLB2305 อาจารย์สมบัติ วอทอง
11-12 มิถุนายน 2565 09.00 น. - 16.00 น กฎหมายรัฐธรรมนูญ CLB2305 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
12 มิถุนายน 2565 09.00 น. - 15.00 น นิติปรัชญา CLB2303 อาจารย์สมยศ เชื้อไทย
16 มิถุนายน 2565 13.00น. - 16.00 น การว่าความและการจัดเอกสารทางกฎหมาย CTB201 อาจารย์ชัช วงศ์สิงห์
18-19 มิถุนายน 2565  กฎหมายภาษีอากร CLB2305 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
24 มิถุนายน 2565 08.00 น. - 12.00 น กฎหมายอาญา ภาคทัวไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียติ์ มีนะกนิษฐ์
26 มิถุนายน 2565 09.00 น. - 15.00 น นิติปรัชญา CLB2305 อาจารย์สมยศ เชื้อไทย
1 กรกฎาคม 2565 08.00 น. - 12.00 น กฎหมายอาญา ภาคทัวไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียติ์ มีนะกนิษฐ์
7 กรกฎาคม 2565 13.00น. - 16.00 น หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CTB201 อาจารย์จันทิมา ธนาสว่างกุล
8 กรกฎาคม 2565 08.00น. - 12.00 น กฎหมายอาญา ภาคทัวไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียติ์ มีนะกนิษฐ์
9-10  กรกฎาคม 2565  09.00 น. - 16.00 น กฎหมายลักษณะพยาน CLB2305 อาจารย์ธานี สิหนาท
12  กรกฎาคม 2565 13.00น. - 16.00 น หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CTB201 อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ
16-17 กรกฎาคม 2565 09.00น. - 16.00 น หลักการใช้และการตีความกฎหมาย CLB2305 ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ
22 กรกฎาคม 2565 08.00น. - 12.00 น กฎหมายอาญา ภาคทัวไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียติ์ มีนะกนิษฐ์
23 กรกฎาคม 2565 09.00น. - 16.00 น กฎหมายลักษณะพยาน CLB2305 อาจารย์ธานี สิหนาท

 


Banner