คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
   
การนัดบรรยายพิเศษ 1 / 2563 

 

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2562
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
วันที่ 4 ก.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น.

วิชา วิธีพิจารณาความแพ่ง 1

CLB 2305และ MS Teams อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 10 ก.ค. 63 / 08.0 - 12.00 น. วิชา กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB 2305และ MS Teams ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11 ก.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิชา กฎหมายวิะีพิจารณาความแพ่ง 1  CLB 2305และ MS Teams อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 17 ก.ค. 63 / 08.00 - 12.00 น. วิชา กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB 2305และ MS Teams ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 18 ก.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิชา กฎหมายลักษณะพยาน CLB 2305และ MS Teams อาจารย์ธานี  สิงหนาท
สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วันที่ 21 ก.ค. 63 / 08.00 - 10.00 น.
และ 13.00 - 15.00 น.
วิชา กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB 2305และ MS Teams ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 25 ก.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิชา กฎหมายลักษณะพยาน CLB 2305และ MS Teams อาจารย์ธานี  สิงหนาท 
สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วันที่ 25 ก.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 CLB 2305และ MS Teams อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 26 ก.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 CLB 2305และ MS Teams อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 27 ก.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 CLb 2305และ MS Teams อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 31 ก.ค. 63 / 08.00 - 12.00 น. วิชา กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB 2305และ MS Teams ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 1 ส.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิชา กฎหมายลักษณะพยาน CLB 2305และ MS Teams อาจารย์ธานี  สิงหนาท 
สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วันที่ 2 ส.ค. 63 / 09.00 - 12.00 น. วิชา หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
"คุณธรรมจริยธรรมของผู้พิพากษาตุลาการ"
CLB 2305และ MS Teams อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
วันที่ 5 ส.ค. 63 / 13.00 - 16.00 น. วิชา หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
"คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานอัยการ"
CLB 2303และ MS Teams อัยการจันทิมา  ธนาสว่างกุล
วันที่ 7 ส.ค. 63 / 08.00 - 12.00 น. วิชา กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB 2305และ MS Teams ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 8 ส.ค. 63 / 09.00 - 12.00 น. วิชา หลักการตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย CLB 2305และ MS Teams ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

 

LawMedias

แนะนำการเรียนรายวิชา โดยรุ่นพี่ นิติฯ

กฎหมายอาญา

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้

กฎหมายมหาชน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายฯ

 


Banner