ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

  การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 


ความสำคัญของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป
1. การศึกษาเพื่อทศวรรตที่ 21
2. รูปแบบการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. สรุปสาระสำคัญการสัมมนาศึกษาทั่วไป (21 มิ.ย.56)
4. บทสรุปการสัมมนาศึกษาทั่วไป (21 มิ.ย.56)

เอกสารเพิ่มเติม
1. บทสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป
2. การนำเสนอเนื้อหารายวิชาใหม่   

ข้อมูลวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555(13 มกราคม 2558)

    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สกอ. รับทราบ 25 พ.ย. 59)

การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561)

มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567  ปี 2557

 1. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557
 2. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 
 3. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2557

ปี 2558

 1. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
 2. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2558

ปี 2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 


 1. ปีการศึกษา 2555
 2. ปีการศึกษา 2556
 3. ปีการศึกษา 2557
 4. ปีการศึกษา 2558
 5. ปีการศึกษา 2559
 6. ปีการศึกษา 2560
 7. ปีการศึกษา 2561
 8. ปีการศึกษา 2562

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 563/2558 เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558"

 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1189/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562


 1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
 2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
 3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
 4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
 5. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
 6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561   
 7. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
 8. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
 9. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 

 1. กำหนดการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 1. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
 2. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
 3. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
 4. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
 5. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
 6. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร TQF) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
 7. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร TQF) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
 8. ผลการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2557
 9. ผลการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 1. รายงานประจำปีเครือข่ายศึกษาทั่วไป เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2564