ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม/อบรม

 เอกสารประกอบการอบรม (เฉพาะผู้ที่ใช้อีเมล @ubu.ac.th เท่านั้น)

  1. โครงการอบรม "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและตอบสนองความต้องการของประเทศ" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
  2. โครงการอบรม "แนวทางการจัดทำ PLOs CLOs และ LLOs ที่ตอบโจทย์ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งสามารถวัดและประเมินผลได้" วันที่ 21 พฤษภาคม 2567