ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและรายวิชา
เอกสารเกี่ยวข้องกับระบบ Reg_TQF
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ CHECO
การรับทราบหลักสูตร โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม)
การรับรองหลักสูตร โดย สภาวิชาชีพ/องค์กร
การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | ระดับปริญญาตรี