คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและรายวิชา
เอกสารเกี่ยวข้องกับระบบ Reg_TQF
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ CHECO
การรับทราบหลักสูตร โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม)
การรับรองหลักสูตร โดย สภาวิชาชีพ/องค์กร
การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE