ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Proceedings_UBRC16th:Oral_Presentation

ปกรวม Proceedings: Oral Presentation  I ปกหน้า I ปกหลัง

สารบัญ

ภาคผนวก
กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

บทความ (ค้นหาบทความ/ผู้แต่ง กด Ctrl+f)

การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระดับชุมชนจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ดี
ปัทมพร วาสนาเจริญ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
 
การเตรียมเจลลี่ไวน์กระชายขาวด้วยกระบวนการทำให้เกิดเจล
ปวีณ์ ขำวิจิตร โครงการ วมว. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา
 
การผลิตสารสีในกลุ่มบีทาเลนจากเซลล์แขวนลอยของต้นสร้อยไก่
ฐาปกรณ์ แสงอรุณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกรองของเกลือแมงกานีสร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยเยื่อกรองนาโน
มณีรัตน์ แก้วกัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การกำจัดของเกลือแคดเมียมและสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งโดยใช้เยื่อกรองนาโน
ปริยาพร บุญสนอง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การบำบัดน้ำทิ้งฟาร์มสุกรด้วยการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต
อดิเทพ จุมจวง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์อย่างยั่งยืนในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สง่า ทับทิมหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ความสัมพันธ์ล้านช้างไดเวียดระหว่าง ค.ศ.1471-1591
สุธิดา ตันเลิศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ปัญหาสัทธรรมปฏิรูปของพุทธศาสนาในสังคมไทย
จักรพันธ์ แสงทอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนทางวัฒนธรรม: การฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ฉัตรฤดี ศิริลำดวน คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การยกระดับคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนของชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
สุวภัทร ศรีจองแสง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การทดลองน้ำเคลือบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาห้วยวังนอง
ขนิษฐา ขันคำ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์ด้านการอบรมพนักงานผ่านระบบ Video Conference ในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมศิลป์ เทรดดิง (ไทยแลนด์)
พรชัย ชิดเชื้อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลบุตรหลานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สิทธิคุณ คำวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร
กัมปนาท โคตรพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยใช้เทคนิคการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb Assessment: RULA)
นิภาพร คำหลอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ชลิตา ไตรทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากหนังเทียมโพลีไวนิลคลอไรด์
พีรญาณ์ ไชยกัณท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
• การฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับ
รัชนีกร สิมมาอ่อน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
• การพัฒนาระบบวัดชีพจรด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพจุดกระเจิงแสง
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การพัฒนาระบบวัดสัญญาณชีพแบบไม่สัมผัสสำหรับคัดกรองในโรงพยาบาล
อาภรณ์ พรมกิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การพัฒนาระบบตรวจจับฝุ่นแบบทำด้วยตนเองราคาต่ำ
ณัฐพิชญ์ เจ็งศรีวงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
• การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาเซนเซอร์ที่เหมาะสมในระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศราคาประหยัด
อธิพงศ์ สุริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• ตัวคูณเพิ่มทางพลศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์การพังพลายต่อเนื่องของโครงข้อแข็ง 2 มิติ
ฉัตรชัย อัครอำนวย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตัวแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สุทรรศนีย์ รัตนก้านตง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดค่ายดาราศาสตร์
ศุภชัย จันทร์งาม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 
• การทดสอบการใช้งานจริงของเตาแก๊สประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน
สารสิน โคตรธาดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สแรงดันสูง ร่วมกับภาชนะก้นโค้งและภาชนะก้นแบน ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
ภัทราวรรณ ชิมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การศึกษาอิทธิพลของรูทางเข้าอากาศส่วนแรกต่อการปลดปล่อยมลพิษในหัวเผาวัสดุพรุน
ธฤบดี อ่อนน้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์
ศิริชัย ศิริชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
• การหาขนาดและการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย
กิตติยาพร พงค์พีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี