คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 

การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลอาหารพื้นเมืองที่มีสรรพคุณต่อสุขภาพ 

ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดอุบลราชธานี

 

ปกิณกะ

การจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ของลายผ้าเมืองอุบลราชธานี

พิพิธพัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย www.thaicrudedrug.com

ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้www.phargarden.com

ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง www.thaiherbarium.com

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ www.thai-remedy.com

บุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก (ประเพณี ฮีต12)

นิทานก้อม "หลวงพ่อกับเณรน้อย"

บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนแปด บุญเข้าพรรษา (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะ (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนหก บุญบั้งไฟ (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนห้า บุญสงกรานต์ (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนยี่ บุญคูณลาน (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนอ้าย บุญเข้ากรรม (ประเพณ๊ ฮีต 12)

เจ้าคำผง

ฐานข้อมูลประเพณี "บุญบั้งไฟ" 

 

 

 

ฐานข้อมูลเสียง หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญสื่บสานวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย นายอดิศักดิ์ กิจแสวง

 

 

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 

ชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมในท้อง­ถิ่น "กฐิน"

 

 

ระบบแนะนำและเผยแพร่บทสวดมนต์  คำแปล และหลักคำสอนต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

 

 

ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

 

 

วีดีทัศน์รวมรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน จังหวัดอำนาจเริญและมุกดาหาร

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง: กลุ่มชาติพันะุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนาน และกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

 

ฐานข้อมูลองค์ความรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับการรับวิกฤติอุทกภัย (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

ฐานข้อมูลเครื่องดนตรีอีสาน

 

ฐานข้อมูลนักปราชญ์-หมอชาวบ้าน

 

ฐานข้อมูลสมุนไพร

 

 

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมการทอผ้าไหมองจังหวัดอุบลราชธานี

  ฐานข้อมูลพระดังเมืองอุบล
ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลาน
ฐานข้อมูลช่างเทียนเมืองอุบล ฐานข้อมูลประเพณีการแห่เทียน
ระบบฐานข้อมูลเสียงหมอลำกลอน สืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี