การประเมินผลการปฏิบัติงาน

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 31 กรกฎาคม 2543

.
- มอบให้คณะทำงานพัฒนาระบบโดยสร้างและการบริหารในคณะกรรมการอำนวยการเตรียมให้มหาวิทยาลัย    
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดทำขั้นตอนวิธีการและแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากการดำเนินการไม่ทันต่อระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับการ

บรรจุแล้วให้อนุโลมใช้วิธีการและแบบประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ม .เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 ลงวันที่ 26 มกราคม 2544

.
- รับในหลักการของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะทำงานพัฒนาระบบโครงสร้างและการบริหาร ฯ  
นำเสนอ และเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์วิธีการและแบบประเมินนี้สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยในอนาคตแต่เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบใหม่นี้เป็นที่เข้าใจ
และยอมรับโดยทั่วกัน ที่ประชุมจึงขอให้คณะทำงานเตรียมการ ฯ  ดังกล่าว   จัดทำประชาพิจารณ์กับทุกฝ่ายที่      

เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผลการ ประชาพิจารณ์ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป