การเบิกจ่ายเงินจากการปฏิบัติงาน

.
.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 28 มกราคม 2543

- การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ สำหรับพนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสอน ฯลฯ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณในหมวดและอัตราเดียวกันกับข้าราชการ

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 25 เมษายน 2543

- เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปให้เพียงพอสำหรับ ค่าจ้าง เงินเพิ่ม และสวัสดิการเหมาจ่ายสำหรับพนักงานทุกอัตรา ทั้งในปีงบประมาณนี้และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ดังนั้นจึงมีมติเห็นสมควรให้เบิกจ่ายที่มีจำนวนเล็กน้อยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและสำหรับค่าใช้จ่ายจำนวน  มากให้จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยสั่งให้พนักงานไปราชการด้วยเรื่องนั้น ๆ

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 11/2543 วันที่ 17 เมษายน 2543

- เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งของข้าราชการผูกติดกับเงื่อนไขหลายประการ กอปรกับงบประมาณหมวด                     ค่าตอบแทน  และใช้สอยของมหาวิทยาลัยถูกจำกัดมากประธานขอให้ที่ประชุมสงวนเรื่องการเทียบเคียงตำแหน่ง พนักงานกับ    ตำแหน่งข้าราชการไว้พิจารณาเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับใน      ระหว่างนี้ขอให้ ให้ทุกหน่วยงานเบิกค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติงานของพนักงานจากเงินรายได้ของหน่วยงาน

.