การไปศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2543 ลงวันที่ 28 มกราคม 2543

.
- ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในการพิจารณาอนุมัติสั่งการ ทั้งนี้ รวม 
ตลอดถึงการพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ค่าจ้าง และสัญญาจ้างทั้งในระหว่างการไปและภายหลังกลับจากการ

ไปศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย